Užitočné
informácie
Pondelok 7:30 - 11:30 12:00 - 15:30
Utorok 7:30 - 11:30 nestránkové hodiny
Streda 7:30 - 11:30 12:00 - 17:00
Štvrtok 7:30 - 11:30 nestránkové hodiny
Piatok 7:30 - 11:30 12:00 - 14:00

História

Andezitový Veľký vrch (272) vyčnievajúci z Východoslovenskej nížiny pod ktorým sa rozprestiera obec Brehov. Na jeho južných svahoch sa rozprestierali vinice a pod úpätím kláštor minoritov.

Názov obce sa vyvíjal z pôvodného Imbregh (1309) na Imbreg (1311), Imreg (1773) a Brehov (1948). Maďarské pramene uvádzajú obec ako Imreg. Osídlenie obce je však oveľa staršieho dáta. Už v neolite 5000-3000 pred n.l. tu bolo nájdené sídlisko bukovohorskej kultúry. Laténske nálezy sú dôkazom osídlení tohto územia v 7. – 1. storočí pred n. l.  Imreg bol majetkom zemanov. Prvými známymi zemepánmi v obci boli podľa listiny z roku 1419 Imreghiovci. Súpis z roku 1598 uvádza ako vlastníkov nehnuteľnosti Andreja Štefána, Krištófa Soósa, Ladislava Barkoczyho, Štefána Pethő, rodinu Bodovcov, ktorým patril aj hradný kaštieľ. Neskoršie treba spomenúť grófa Aspremonta, Barona, Barkoczyho, Kazinczyovcov, grófa Buttlera, Bessenyeyovcov, Horváthovcov, Szikszayovcov a Davida Weinberga.  Ich majetok sa datuje na obdobie roku 1598. Treba poznamenať, že v roku 1787 obec mala iba 5 domácností, neskoršie v roku 1787 už tvorilo obec 79 domov a 517 obyvateľov.

Zamestnanie obyvateľstva sa v priebehu historického vývoja obce výraznejšie nezmenilo. Brehov bol poľnohospodárskou obcou, ktorej obyvateľstvo sa zaoberalo pestovaním obilnín, zemiakov, vinohradníctvom, chovom ošípaných, dobytka a rybolovom. Vtedajší zeman Imre Barkoczy daroval mníšskemu rádu minoritov pozemky, na ktorých v rokoch 1767-1768 postavili kláštor. Kláštorný kostol sv. Františka z Assisi bol postavený minoritmi na zrúcaninách pôvodného románskeho kostola.

Reformácia neobišla ani obec Brehov. Kostol reformovanej cirkvi, ktorý sa nachádza v severnej časti obce, bol dobudovaný a upravený. Na dvore kláštora nájdeme pamiatku náhrobného kameňa pátra Eusztacha Sulynszkého pripomínajúc obdobie rokov 1848-49.

Svetové vojny uplynulého storočia neobišli obec. V prvej svetovej vojne ľahli popolom ¾ obce a značná časť obyvateľstva zostala bez prístrešia. Druhá svetová vojna tiež zanechávala stopy. Mnohí zomreli na frontoch a nemálo ich aj odvliekli. Kláštor po roku 1950 zostal neobývaný a spustol. Neskoršie ho opravili a svoj domov tu našli milosrdné sestričky sv. Vincenta de Paul, ktoré prebývali od roku 1957 do roku 1998, keď kláštor vrátili do rúk pôvodným vlastníkom.

Brehov (Imreg) sa počíta do kategórie malých obcí s 650 obyvateľmi. V obci bol vybudovaný vodovod (1967), kultúrny dom (1960), most cez rieku Ondava (1976), zábrana proti povodniam – ochranné hrádze (1971-1980). Obec bola splynofikovaná v roku 1996. Dom smútku bol odovzdaný v roku 1998. V katastri obce priemyselnú výrobu predstavujú 2 kameňolomy. Je tu skládka TKO a známa strelnica. Pozoruhodná je rastlinná flóra a živočíšna fauna, na sútoku rieky Ondava a Latorica. Prichádzajúcich návštevníkov upúta kultúrne dedičstvo a neopakovateľná príroda.