Užitočné
informácie
Pondelok 7:30 - 11:30 12:00 - 15:30
Utorok 7:30 - 11:30 nestránkové hodiny
Streda 7:30 - 11:30 12:00 - 17:00
Štvrtok 7:30 - 11:30 nestránkové hodiny
Piatok 7:30 - 11:30 12:00 - 14:00

Dokumenty

Všeobecné záväzné nariadenia

Vo veciach územnej samosprávy a prenesenej štátnej správy obec môže vydávať všeobecne záväzné nariadenia. Tieto majú na území obce silu zákona, z čoho vyplýva, že sú záväzné pre všetkých obyvateľov obce, osoby podnikajúce na území mesta, ako aj pre všetky osoby nachádzajúce sa na území obce. V tejto sekcii budú uverejnené všetky všeobecne záväzné nariadenia obce (ďalej len "VZN"). V prípade, ak pôjde o Návrh VZN, je možné ho pripomienkovať.

NÁVRH Dodatok č.1 k VZN č.2/2014
zverjnené :17.01.2022 na pripomienkovanie
(376.3 kb)
(7023.08 kb)
VZN č.2/2021 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce
vyvesené : 23.11.2021, schválené uznesením č. 90/2021 dňa: 15.12.2021
(1009.74 kb)
VZN č.1/2020
o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce BREHOV
(595.46 kb)
VZN č.5/2019
o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce BREHOV
(2858.58 kb)
VZN č.4/2019
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Brehov
(4440.47 kb)
VZN č.3/2019
o určení výšky príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
(757.83 kb)
VZN č.2/2019
o pravidlách na udržiavannie čistoty obce a ochranu verejnej zelene
(1631.67 kb)
VZN č.1/2019
o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Brehov
(953.66 kb)

Finančné hospodárenie obce

V Slovenskej republike finančné hospodárenie obce upravujú Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a rovnako ako aj pri vyšších územných celkoch aj pri obciach zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.Základom finančného hospodárenia obce je jej rozpočet.

Rozpočet obce Brehov 2022-2024 PRÍJEM
schválený UZ č.93/2021 , 15.12.2021
(16.25 kb)
Rozpočet obce Brehov 2022-2024 VÝDAJ
schválený UZ č.93/2021 , 15.12.2021
(48.52 kb)
Záverečný účet obceBrehov za rok 2020
schválené OZ dňa 28.06.2021 č.80/2021
(1071.05 kb)
Tabuľková časť VÝDAJ 2021-2023
schválené uznesením č. 67/2020 dňa16.12.2020
(29.42 kb)
Tabuľková časť PRÍJEM 2021-2023
schválené uznesením č. 67/2020 dňa16.12.2020
(20.94 kb)
(7090.83 kb)
Rozpočtové opatrenie č.5/2020
schválené starostom obce zo dňa 31.12.2020
(1817.72 kb)
Rozpočtové opatrenie č.4/2020
schválené OZ dňa 16.12.2020 č.69/2020
(2930.5 kb)
Rozpočtové opatrenie č.3/2020
schválené starostom obce zo dňa 30.09.2020
(1389.47 kb)
Rozpočtové opatrenie č.2/2020
schválené OZ dňa 24.06.2020 č.56/2020
(2641.87 kb)
Rozpočtové opatrenie č.1/2020
schválené OZ dňa 05.03.2020 č.53/2020
(669.57 kb)
Návrh záverečného účtu 2019
vyvesené : 27.05.2020, schválené uznesením č. 55/2020 dňa24.06.2020
(1076.84 kb)
(6740.84 kb)
Návrh záverečného účtu 2018
vyvesené : 22.05.2018, schválené uznesením č. 28/2019 dňa 24.06.2019
(730.05 kb)
Návrh rozpočtu obce Brehov 2019-2021
vyvesené 26.11.2018 schválené uznesením č.
(574.74 kb)
Rozpočtové opatrenie č.1/2019
schválené OZ dňa 24.06.2019 č.29/2019
(686.34 kb)
Rozpočtové opatrenie č.2/2019
schválené starostom obce dňa 30.09.2019
(621.05 kb)
(2693.08 kb)
Návrh rozpočtu obce Brehov 2018-2020
vyvesené 28.11.2017, schválené uznesením č.126/2017
(7124.48 kb)
Rozpočtové opatrenie č.1/2018
schválené starostom obce 29.03.2018
(1916.25 kb)
Rozpočtové opatrenie č.2/2018
schválené OZ dňa 26.06.2018 č.147/2018
(1874.25 kb)
Rozpočtové opatrenie č.3/2018
schválené starostom obce dňa 28.09.2018
(1367.67 kb)
Rozpočtové opatrenie č.4/2018
schválené OZ dňa 30.11.2018 č.09/2018
(565.36 kb)
Rozpočtové opatrenie č.5/2018
schválené starostom obce dňa 31.12.2018
(2806.39 kb)
Návrh záverečného účtu 2017
vyvesené : 23.05.2018, schválené uznesením č. 145/2018 dňa 26.06.2018
(192 kb)
Návrh záverečného účtu 2016
vyvesené: 11.mája 2017, schválené uznesením č. 93/2017
(725.87 kb)
Návrh rozpočtu 2017-2019
vyvesené: 10.novembra 2016 , schválené uznesením č.67/2016
(2854.82 kb)
Rozpočtové opatrenie č.1/2017
schválené OZ dňa 17.03.2017 č.89/2017
(559.07 kb)
Rozpočtové opatrenie č.2/2017
schválené starostom obce 31.03.2017
(408.94 kb)
Rozpočtové opatrenie č.3/2017
schválené OZ dňa 21.06.2017 č.94 /2017
(565.91 kb)
Rozpočtové opatrenie č.5/2017
schválené OZ dňa 22.12.2017 Uznesenie č.122 /2017
(563.32 kb)
Rozpočtové opatrenie č.02/2016
schválené OZ dňa 13.05.2016 č.51/2016
(573.2 kb)
Rozpočtové opatrenie č.3/2016
schválené starostom obce dňa 30.06.2016
(834.06 kb)
Rozpočtové opatrenie č.4/2016
schválené OZ dňa 29.09.2016 uznesením č.57/2016
(1983.48 kb)
Rozpočtové opatrenie č.5/2016
schválené starostom obce dňa 30.09.2016
(547.35 kb)
Rozpočtové opatrenie č.6/2016
schválené OZ dňa 19.12.2016 uznesením č.65/2016
(2430.22 kb)
Rozpočtové opatrenie č.7/2016
schválené starostom obce dňa 30.12.2016
(1299.08 kb)
Záverečný účet obce Brehov za rok 2015
Záverečný účet schválený OZ dňa 13.05.2016, uznesením č.51/2016
(729.73 kb)
(80.4 kb)

PROJEKTY

Projekty na realizáciu, z ktorých získalo obec Brehov grant, dotáciu, resp. nenávratný finančný príspevok

1. Názov projektu: Kamerový systém obce Brehov

Program, opatrenie: Výzva Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na financovanie projektov v oblasti prevencie kriminality pre rok 2015.
Cieľ projektu: Kamerový systém obce Brehov - cieľom je zabrániť ničeniu majetku obce, zabezpečiť jej ochranu a predísť vandalizmu, ktorá sa v poslednej dobe veľmi výrazne prejavuje u mládeži.                            
Celkové výdavky projektu:            20 051,20  EUR
Požadovaná výška dotácie:         20 051,20 EUR
Súčasný stav:  schválená dotácia vo výške  5000,00 EUR  

                                                 Zverejnené : 20.02.2015

2. Názov projektu: Rozšírenie Kamerového systému v  obci Brehov

                      Správa o realizácii projektu a jeho výsledkoch

Program, opatrenie: Výzva Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na financovanie projektov v oblasti prevencie kriminality pre rok 2016.
                       
Celkové výdavky projektu:              11 412,49 EUR
Požadovaná výška dotácie:               9 130,00 EUR
Súčasný stav:  schválená dotácia vo výške  9 100,00 EUR  

Cieľ projektu: Pokračovanie v cieľavedomej, komplexnej a koordinovanej ochrane obecného majetku obce za účelom eliminácie pouličnej kriminality, krádeže a vandalizmu v obci Brehov, slúžiacich obyvateľom obce na administratívne, záujmové účely a voľnočasové aktivity.

Cieľová skupina: Výstupy projektu zabezpečia ochranu majetku obce, ktorý slúži verejnému záujmu a užívajú ho obyvatelia obce, prípadne návštevníci obce. Týmto obec napomáha k utváraniu a ochráneniu zdravých podmienok a spôsobu života a práce obyvateľov obce.

Miesta monitorovania:  

kamerový systém bol nainštalovaný:

- pri obecnom úrade, čím monitoruje aj priľahlú oblasť kultúrneho domu, obecného parku, námestia a mosta cez rieku Ondava,

- na materskú školu, čím je monitorované detské ihrisko materskej školy,

- na športový areál v obci, čím je monitorované futbalové ihrisko a šatňa s tribúnou.

Prínos projektu:  kamerovým monitorovaním je možné odhaliť mnohé neželané javy a vykonať postih u porušiteľov verejného poriadku a poškodzovania cudzieho majetku v spolupráci s políciou.

                                                 Zverejnené : 14.03.2017

3. Názov projektu: Detský svet v Brehove

Program, opatrenie: Výzva Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na financovanie projektov v oblasti prevencie kriminality pre rok 2019.
Cieľ projektu:   je aktívne trávenie voľného času detí a mládeže , uprednostnenie zábavno- výchovných aktivít pred pasívnym trávením voľného času- fajčenie, alkohol, sledovanie televízie a internetu ako potenciáneho zdroja vzniku sociálno- patologických javo u detí a mládeže.                            
Celkové výdavky projektu:            11 000,00  EUR
Požadovaná výška dotácie:          11 000,00 EUR
Súčasný stav:  schválená dotácia vo výške  8 000,00 EUR  

                                                 Zverejnené : 18.11.2019

4. Názov projektu: Rekonštrukcia interiéru materskej školy

Program, opatrenie: žiadosť o poskytnutie dotácii v pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky
Cieľ projektu: Rekonštrukcia interiéru MŠ                           
Celkové výdavky projektu:            12 000,00  EUR
Požadovaná výška dotácie:          10 800,00 EUR
Súčasný stav:  schválená dotácia vo výške 9000,00 EUR  

                                                 Zverejnené : 18.11.2019

5. Názov projektu: Výstavba oddychového spoločeského priestranstva v strede obce

Program, opatrenie: Poskytnutie dotácie na základe uznesenia vlády číslo 216 zo dňa  15.05.2019
Cieľ projektu: Výstavba oddychového spoločenského priestranstva v strede obce.                          
Celkové výdavky projektu:            10 000,00 EUR
Požadovaná výška dotácie:          10 000,00 EUR
Súčasný stav:  schválená dotácia vo výške 10 000,00 EUR  

                                                 Zverejnené : 18.11.2019

6. Názov projektu: Kultúrny dom Brehov- SO 01 Zateplenie a SO 02 Stavebné úpravy

Program, opatrenie: Poskytnutie podpory z prostriedkov Enviromentálneho fondu
Cieľ projektu: Zateplenie stien a rekonštrukcia stropov a strechy, výmena okien a dvier, modernizácia zdroja tepla a pridružených rozvodov tepla.                       
Celkové výdavky projektu:            222 294,74 EUR
Požadovaná výška dotácie:          211 180,00  EUR
Súčasný stav:  schválená dotácia vo výške 211 180,00 EUR  

                                                 Zverejnené : 28.12.2021

Projekty, na realizáciu, ktorých získalo obec Brehov grant, dotáciu, resp. nenávratný finančný príspevok